Khi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của Tiengruoi TV, bạn đồng ý tuân theo và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.

Sử Dụng Dịch Vụ

  • Mục Đích Sử Dụng: Dịch vụ của Tiengruoi TV được cung cấp để cung cấp thông tin về bóng đá và các sự kiện liên quan. Bạn đồng ý chỉ sử dụng dịch vụ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng dịch vụ cho các mục đích thương mại phải được chúng tôi cấp phép bằng văn bản trước.
  • Tuân Thủ Luật Pháp: Bạn cam kết tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định áp dụng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích vi phạm pháp luật nào.

Bản Quyền và Sở Hữu

  • Bản Quyền Nội Dung: Tất cả nội dung trên Tiengruoi TV, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, và biểu đồ, được bảo vệ bởi luật bản quyền và thuộc sở hữu của Tiengruoi TV hoặc các bên thứ ba được cấp phép.
  • Sử Dụng Nội Dung: Bạn có quyền truy cập và sử dụng nội dung trên Tiengruoi TV cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, hoặc sử dụng nội dung này cho các mục đích khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba tương ứng là vi phạm bản quyền.

Thay Đổi và Chấm Dứt Dịch Vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ của Tiengruoi TV mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Vui lòng đọc và hiểu chính sách này để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về Điều Khoản và Sử Dụng Dịch Vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected].

Mẫu điều khoản và sử dụng dịch vụ trên chỉ là một ví dụ. Hãy tùy chỉnh nó để phù hợp với trang web của bạn và đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định cụ thể. Đồng thời, hãy xem xét việc tạo một chính sách bảo mật riêng biệt để bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng.